atrandom5.gif

Privacyverklaring

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht die is opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. bij uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen echter ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Het informeren van andere zorgverleners. Dit betreft bijv. een eindverslag als de therapie is afgerond of een verwijzing naar een andere behandelaar en gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Financiële administratie. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt hiervoor gebruikt, zodat ik een factuur voor u kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

 

Privacy op de zorgnota/factuur

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • het inschrijfnummer van uw zorgverzekering
 • de datum/data van de behandeling(en)
 • een korte omschrijving van de behandeling(en) fysiotherapie en/of natuurgeneeskundige therapie
 • de kosten van het consult